Loading color scheme

ประกาศผลการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022-2023

 N BIC LOGO2

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโกประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022 - 2023  และเสนอชื่อผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครทุนฯ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสนอต่อไปยังรัฐบาลโมร็อกโก นั้น

          บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022 - 2023 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษา

สาขา/เมือง

1

นางสาวรัชยา แกรอฮีม

โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา/เมืองเฟส

2

นางสาววริศรา เล็กบุญหล่อ

โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา/เมืองเฟส

3

นางสาวนฤมล เขียวน้อย

โรงเรียนญ่ามาลุ้ลอัซฮัร

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา/เมืองเฟส

4

นายสุทธิพงษ์ บรอฮีมี

โรงเรียนญ่ามาลุ้ลอัซฮัร

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา/เมืองเฟส

5

นายริฏวรรณ มูแลง

โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา/เมืองเฟส

6

นายซัมบรีย์ สะมะแอ

โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา/เมืองเฟส

7

นางสาวอัยญานี พวงมณี

โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา/เมืองเฟส

8

นางสาวอารียา มานะ

โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

9

นางสาวยัสมิน จารีย์

โรงเรียนอิมาร่อตุ๊ดดีน

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

10

นางสาวชามีม เกตุแสง

โรงเรียนอิมาร่อตุ๊ดดีน

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

11

นางสาวกษมา ฮีมวิเศษ

โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

12

นางสาววิภารัตน์ ยูนุก

โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

13

นางสาวสรินยา สีใส

โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

14

นางสาวอารียา และเย๊าะห์

โรงเรียนอิสลามศรีวนา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

15

นางสาวฮาวา สุดประเสริฐ

โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษา

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอิสลามศึกษา /เมืองเตตวน

 

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 สิงหาคม 2565