Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 - 2024

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทุน morocco 30 6 2566

การดำเนินการภายหลังผ่านการคัดเลือก

          ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามชื่อที่ปรากฏอยู่ใน “ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 – 2024” ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งตัวจริงและสำรอง จำนวนรวม 22 ราย จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ link เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร รวมถึงข้อมูลการศึกษา โดย link ดังกล่าวจะถูกส่งให้ผู้สมัครในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง email ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้ตอนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน และกดส่งข้อมูลไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 – 2024 เป็นปีแรกที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก (Moroccan Agency for International Cooperation : AMCI) เริ่มใช้ระบบการสมัครทุนการศึกษาผ่านทางแอปพลิเคชัน จึงต้องมีการกรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องจัดเตรียมเอกสารและแก้ไขเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดตามประกาศการรับสมัคร

3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดพร้อมฉบับแปลที่ได้รับรองการแปลแล้ว ส่งให้สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยตรวจสอบและประทับตรารับรองในขั้นตอนสุดท้าย

4. ภายหลังได้รับการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยแล้ว ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกนำส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  PDF รวบรวมให้เป็น 1 ไฟล์ ต่อ ผู้สมัคร 1 คน โดยตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเป็นลำดับที่ ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร

ตัวอย่าง 01 MuHammatnawawee Marudin / Alternate07 Areeya Mahamad

5. นำส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสมบูรณ์แล้วทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th โดยเขียนชื่อหัวข้อเรื่องว่า “ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนรัฐบาลโมร็อกโก” ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภายในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เพื่อสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้จัดส่งไฟล์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป (ไม่รับการจัดส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษ)

6. กรณีผู้สมัครจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์ตามที่กำหนด หรือไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน ฝ่ายโมร็อกโกอาจไม่รับพิจารณาและปฏิเสธการให้ทุน

7. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5646 หรือ 02 281 0565 ต่อ 113

          หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้นยังไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 - 2024 จนกว่ารัฐบาลโมร็อกโกจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับทุนฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 มิถุนายน 2566