Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีเยาวชนของยูเนสโก ครั้งที่ 13 กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวช1

ข้อมูล : อัจจิมา กวีญาณ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 5 กรกฎาคม 2566