Loading color scheme

ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย

e ITEC Programme 10 7 2566

          รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยภายใต้ e-ITEC Programme เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “Audio Visual Communication Strategy for Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อโสตทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1. ผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (กขต.) และจะต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุหรือโอนมาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

2. ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุนอื่นที่อยู่ในความดูแลของกรมความร่วมมือฯ ทุนประเภท 1 (ข)

3. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี หรือตามที่หลักสูตรกำหนด

4. กรณีเคยได้รับทุนประเภท 1 (ข) ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ยกเว้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางการศึกษาที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัย ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี) และในกรณีที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรม จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และในกรณีที่เคยได้รับทุนสัมมนา / ดูงาน ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ

5. กรณีเคยสละสิทธิ์การสมัครรับทุนที่ดำเนินการผ่านกรมความร่วมมือฯ จะต้องสละสิทธิ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ยินยอมให้สละสิทธิ์ถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ

6. กรณีที่เคยได้รับทุนและได้ยุติการรับทุนก่อนที่จะสำเร็จหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับอนุญาตจากกรมความร่วมมือฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีสมัครรับทุนใด ๆ เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้ยุติการรับทุน ถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ และในกรณีที่แหล่งทุนแจ้งยุติ การให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน/สัมมนา หรือปฏิบัติการวิจัย จะไม่มีสิทธิ์สมัครรับทุนใด ๆ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่กรมความร่วมมือฯ แจ้งหน่วยงานที่ผู้รับทุนสังกัด

7. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับอนุปริญญา (Junior College Degree/ Diploma) โดยเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านการสื่อสารหรือสื่อมวลชน

8. กรณีที่แหล่งทุนผู้ให้ทุนกำหนดระดับผู้สมัครรับทุนไว้ ให้ถือเกณฑ์เปรียบเทียบระดับ ดังนี้
- ระดับต้น (Junior Level) เทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการ
- ระดับกลาง (Middle Level) เทียบเท่าข้าราชการระดับชำนาญการ
- ระดับอาวุโส (Senior Level) เทียบเท่าข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
- ระดับบริหาร (Executive Level) เทียบเท่าข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ

9. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในทักษะการอ่านและการฟังอย่างน้อยระดับ B1 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS TOEIC หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และวิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.itecgoi.in และสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยนำส่งสำเนาใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียผ่านระบบออนไลน์ข้างต้น พร้อมทั้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และ แบบพิมพ์ทุน 1 (ที่แนบมาด้วยนี้) ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อรวบรวมรายชื่อและจัดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป

เอกสารแนบแบบพิมพ์ทุน 1

ข้อมูล : นัศรูน เปาะมะ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 กรกฎาคม 2566