Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2023

 ACYLS

          ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) นั้น

          บัดนี้ ทางคณะกรรมการร่วมของโครงการ ACYLS ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ACYLS แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ Click..

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะติดต่อกับผู้ได้รับทุนโดยตรง และจะแจ้งกำหนดการและการเตรียมการให้ผู้ได้รับทุนทราบในโอกาสต่อไป

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 สิงหาคม 2566