Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซีย

Indonesia Poster 14 2 2567

          สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซียเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษา ดังนี้

          1. Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung สถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชนที่มี ความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้รับทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนทางออนไลน์ได้ที่ https://international-student.itenas.ac.id/cahayascholarship

          2. Universitas Indonesia (UI) สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ติดอันดับสูงสุดในอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้

          2.1 ทุนการศึกษา UI GREAT สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-great/

          2.2 ทุนการศึกษา UI Shine สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนกับ Universitas Indonesia และประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-shine/

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
ภัสศรี ศิริประภา
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ : ภคมน พงษ์ใหม่
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 กุมภาพันธ์ 2567