Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ASEAN Scholarship for Thailand

ASEAN Scholarship Logo

          กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษา ASEAN Scholarship for Thailand 2025 แก่นักเรียนไทย เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่า (ครอบคลุมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าสอบวัดผล GCE O-Level และ A-Level และค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ) โดยทุนเรียนต่อประเทศสิงค์โปร์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ

1. Secondary 3 ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
2. Pre-university 1 ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญชาติไทย
–มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

–หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี มีประวัติการเรียนดีและการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
–ระดับ Secondary 3 ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 หรือ 2 - 3
และเกิดในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2551 – 1 มกราคม 2554
–ระดับ Pre-University 1 ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4 หรือ 4 - 5
และเกิดในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2549 - 1 มกราคม 2551

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะติดต่อไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงถึงกำหนดการที่แน่นอนต่อไป

กำหนดการ
–เปิดรับสมัคร วันนี้ - 25 เมษายน 2567
–สอบข้อเขียนที่กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2567
–สอบสัมภาษณ์ เดือนสิงหาคม 2567
–ประกาศผล เดือนกันยายน 2567
–ผู้ได้รับทุนระดับ Secondary 3 เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เดือนพฤศจิกายน 2567
–ผู้ได้รับทุนระดับ Pre-university 1 เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เดือนมกราคม 2568

          * กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาการให้ทุนแบบปีต่อปี จึงต้องรักษาผลการเรียนในระหว่างที่กำลังศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ให้ได้ในระดับดีเพื่อขอรับทุนจนจบการศึกษาต่อไป

          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษา Singapore-Cambridge GCE A-Level หรือเทียบเท่า

          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarship/thailand/#apply

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 กุมภาพันธ์ 2567