Loading color scheme

รมว. ศึกษาอาเซียนผนึกกำลังยกระดับการดูแลและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ