Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ ESU Thailand