Loading color scheme

ประธานสมาคมการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ