Loading color scheme

จิตวิทยาการรู้คิด

จิตวิทยาการรู้คิด

จิตวิทยาการรู้คิด : Cognitive Psychology

โดย พาสนา จุลรัตน์

                เป็นแขนงวิชาที่ครอบคลุมการศึกษาเกี่ยวกับกระบวรการการรู้คิดทั้งหมดของมนุษย์ การรู้คิดจึงหมายถึงการใส่ใจ การรับรู้ การจำ การลืม ภาษา เชาวน์ปัญญา การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ การจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการการรู้คิดทั้งสิ้น

 

*************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ