Loading color scheme

ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ดร. สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์

                ตำราเล่มนี้ เป็นหนึ่งในวิชาหลักที่ผู้สนใจศึกษาด้านการบริหารในทุกสาขา  สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและบริบทต่างๆ ในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาวะผู้นำได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อความสำเร็จของประเทศ ต่อเนื่องลงมาถึงระดับองค์การ ผู้เขียนได้อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำประเภทของภาวะผู้นำ แนวคิดว่าด้วย “ภาวะผู้ตาม” ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม และความเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนความหมายและความสำคัญของจริยธรรมกับการบริหาร ทฤษฎีจริยธรรมกับการวินิจฉัยจริยธรรมทางการบริหาร ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การ และภาวะผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์การ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกับองค์การสมัยใหม่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

*************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ