Loading color scheme

รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก 2021/2 ผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐ: ใครเป็นผู้เลือก ใครเป็นผู้สูญเสีย

ปก1 th
รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก 2021/2 ผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐ: ใครเป็นผู้เลือก ใครเป็นผู้สูญเสีย 

Document code : ED-2021/WS/38
Collation : 31 pages
Language : Thai
Year of publication : 2022
 
 
ผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐ: ใครเป็นผู้เลือก ใครเป็นผู้สูญเสีย
 

     บทบาทของผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐขยายจากการให้บริการทางการศึกษาไปสู่การเข้าไปมีบทบาทในระดับการศึกษา และการโน้มน้าวในการตัดสินใจต่าง ๆ รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2021/2 นอกจากการประเมินความก้าวหน้าต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 รวมถึงหลักฐานของผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรากฏแล้ว ยังกระตุ้นให้รัฐบาลมองว่าสถาบันทุกแห่ง และนักเรียน และครูทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในระบบเดียวกัน มาตรฐาน ข้อมูล สิ่งจูงใจ และความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ควรจะช่วยรัฐบาลในการปกป้อง เคารพ และทำให้สิทธิทางการศึกษาเพื่อทุกคนเป็นจริง โดยปราศจากการเพิกเฉยต่อความมีอภิสิทธิหรือการฉวยโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม การศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐไม่จำเป็นที่จะต้องให้บริการโดยภาครัฐ แต่ความไม่เท่าเทียมกันในด้านกระบวนการทางการศึกษา ผลการเรียนของนักเรียน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของครูควรได้รับการกล่าวถึง ประสิทธิภาพและนวัตกรรมควรได้รับการเผยแพร่ให้ทุกคนนำไปใช้มากกว่าเป็นความลับทางการค้า การจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่มีความโปร่งใสและความซื่อตรง เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

     สิ่งที่รายงานฉบับนี้ตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้เลือก ใครเป็นผู้สูญเสีย เป็นการเชิญชวนให้ผู้กำหนดนโยบายตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์กับผู้มีบทบาทที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐในด้านการเลือกขั้นพื้นฐาน ระหว่างเสรีภาพในการเลือกกับความเสมอภาค ระหว่างการส่งเสริมความคิดริเริ่มกับการกำหนดมาตรฐาน ระหว่างกลุ่มประชากรซึ่งมีวิธีการและความต้องการที่แตกต่าง ระหว่างพันธกิจเร่งด่วนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งจะต้องตระหนักถึงเช่นเดียวกัน (เช่น การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา) และระหว่างภาคการศึกษากับภาคทางสังคมอื่น ๆ

     รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลกฉบับที่ 5 มีเครื่องมือออนไลน์สนับสนุน 2 ชุด คือ เพียร์ (PEER) ซึ่งเป็นแหล่งการสนทนาทางนโยบายที่อธิบายถึงกิจกรรมที่ไม่ใช่ของภาครัฐและระเบียบข้อบังคับในระบบการศึกษาของโลก และวิว (VIEW) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ใหม่ที่รวบรวมแหล่งที่มาและการประมาณการอัตราการสำเร็จการศึกษาใหม่ที่ผ่านมาและในอนาคต

 

อ่านเพิ่มเติม