Loading color scheme

รายงานประจำปี 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข้าสู่ปีที่สองแล้ว ยังคงก่ออุปสรรคปัญหาทั้งในชีวิตของผู้คนมากมาย ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนแผนการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานและองค์กร โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ยังคงปรับโครงการและดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเข้มข้นขึ้น โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2563 เพื่อแบ่งเบาภาระซึ่งชุมชนต้องแบกรับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เพราะเป็นปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จึงถึงคราวต้องประเมินผลงานและผลการดำเนินงานของเรา รวมถึงปรึกษาหารือกับพันธมิตร เกี่ยวกับการร่างแผนงานความร่วมมือฉบับใหม่ รอบปี พ.ศ. 2565-2569 กระบวนการนี้จะคู่ขนานกับกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework: UNSDCF) ฉบับใหม่ อันจะเป็นแนวทาง (roadmap) ที่ครอบคลุม เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสหประชาชาติ เอกสารฉบับนี้นำเสนอผลสำเร็จ โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์มั่นคงของเรากับผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของเรา

 

อ่านเพิ่มเติม