Loading color scheme

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 2570

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570

     พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 14(2) กำหนดในสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ตามกรอบระยะเวลาและทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ดียิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ประกอบกันใช้ทดแทนฉบับเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อปี 2565

 

*************************************************

ศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ