Loading color scheme

ศัพท์สอบ TOEIC

ศัพท์สอบ TOEIC

ศัพท์สอบ TOEIC

Curtis M. Revis-Seubert

                คำศัพท์ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของภาษาไม่ว่าภาษาใดก็ตาม การไม่รู้คำศัพท์นั้นบางครั้งเพียงแค่คำเดียวอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจประโยคทั้งประโยค หรือเข้าใจผิดพลาดได้ คำศัพท์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเรียนและการสอบวัดระดับภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ในระดับไหน และจำเป็นทั้งในการสอบฟัง พูด อ่าน เขียน

                TOEIC เป็นการสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าคำศัพท์ที่ออกในข้อสอบ TOEIC จะเป็นคำง่ายๆ หรือคำที่คุ้นตาเสมอไป แม้แต่กับผู้เรียนภาษามาพอสมควรแล้วก็ตาม การได้คะแนน TOEIC น้อยเพราะตอบผิดจากการไม่รู้ความหมายของคำศัพท์จึกเป็นรื่องที่น่าเสียดาย

                ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ไม่ใช่เพียงเพื่อการสอบ TOEIC เท่านั้น แต่เพื่อนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

*************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ