Loading color scheme

ขอแสดงความยินดีกับ คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๕

ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ


Kondee


นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย

วัน/เดือน/ปีเกิด : ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๒
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารรัฐ (การวางแผนทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันการศึกษา : The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา
เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ : ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๓
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๘๑-๖๓๗๐ ต่อ ๑๒๘๒
โทรสาร : ๐๒-๒๘๑-๐๙๕๓
ปรัชญาดำเนินชีวิต : ตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด
E-mail : Kanittha_ha@yahoo.com

ข้อคิดแนวทางในการประพฤติตน
และปฏิบัติหน้าที่ราชการ


          มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนทั้งในราชการและนอกเวลาราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕