Loading color scheme

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Assistants Project 2013)

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริติช เคานซิล ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ "Thailand English Teaching Assistants Project" โดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน เดินทางมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะครูและและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นความจำเป็นสำหรับครูและนักเรียนโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

IMG 5207

 

                   กระทรวงศึกษาธิการ และบริติช เคานซิล ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนำร่อง เมื่อปี 2555 และโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับด้วยดีจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และจากการดำเนินการครั้งนั้น ได้นำมาสู่การลงนามในถ้อยแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล (Statement of Cooperation) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างกัน โดยโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Project) เป็นโครงการหนึ่งที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงดังกล่าว

IMG 5126-1

IMG 5134-1

 

สำหรับปี 2556 จะมีนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 194 คน โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของไทยจำนวน 194 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 149 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 20 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 25 แห่ง ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-6 กันยายน 2556 โครงการดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาอังกฤษที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับประสบการณ์ในการทำงานระหว่างประเทศระหว่างปิดภาคเรียน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย

----------------------------------------------------

 

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

16 กรกฎาคม 2556