Loading color scheme

พิธีเปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

 

img 0595

 

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ 6  ประเด็น ได้แก่  (1) การรณรงค์การใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น  (2) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน (3) การผลิตและพัฒนาครู (4) การเคลื่อนย้ายในอาเซียน  (5) การเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ (6)การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการระดมความร่วมมือและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้มีการเชื่อมโยงกัน เร่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมือในภูมิภาค

img 0562

 

 

การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในวันนี้ จึงนับเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการ ประกอบด้วย Workshop และการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน Workshop และการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และสถานีกิจกรรมฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 

img 0638

อนึ่ง มหกรรมอาเซียนสัญจร มีกำหนดจัด 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ได้แก่

1. ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2556

3. ภาคใต้  ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2556

4. ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง วันที่ 6 – 7 กันยายน 2556

การรวม 4 ภูมิภาค เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กันยายน 2556 

          ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรม จะได้รับทุนศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 

-------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ 

26 กรกฎาคม 2556