Loading color scheme

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 35

กระทรวงศึกษาธิการผนึกความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค

ร่วมสร้างเอเชียแปซิฟิกที่พร้อมปรับตัว เพื่อเป็นกลจักรสร้างความเติบโตของโลก

 “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”


Apec 35

สาธารณรัฐอินโดนีเซียร่วมกับสำนักเลขาธิการเอเปค ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (HRDWG) ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมเครือข่ายการศึกษาครั้งที่ ๒๙ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของเอเปค (Senior Officials’ Meetings-SOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อการประชุม Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-26 มิถุนายน 2556 ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนจาก 17 เขตเศรษฐกิจของเอเปค เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนไทเป อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี แมกซิโก นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้  นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กรกฎาคม 2556