Loading color scheme

การพบนักเรียนทุนโครงการ อำเภอ ทุน นครเซี่ยงไฺฮ้

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้
ย้ำปรัชญาการดำเนินงาน
เราจะส่งเสริมลูกหลานของพี่น้องประชาชนให้เสมือนลูกหลานของเรา
พร้อมให้โอกาสและอิสระแก่นักเรียนทุนในการประกอบอาชีพ

dsc_3845-1

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๒ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

dsc_3853-1

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักเรียนทุนในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๒ จำนวนกว่า ๓๐ คน ซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาที่แตกต่างกันไป อาทิ เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์โยธา เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนจีน และอักษรศาสตร์  เป็นต้น ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะกับนักเรียนทุนเหล่านี้ พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแนะนำตนเอง พร้อมทั้งรายงานสถานภาพการเรียน สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในระหว่างการเป็นนักเรียนทุน พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นักเรียน ๑ อำเภอ ๑ ทุนทุกคน ต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนรุ่นต่อไป ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ย้ำนโยบายการศึกษาในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเสมือนบุคคลในครอบครัว ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน "เราจะดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนคนในครอบครัว และพร้อมจะส่งเสริมลูกหลานของพี่น้องประชาชนให้เสมือนลูกหลานของเรา พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า นักเรียน ๑ อำเภอ ๑ ทุนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจะมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

dsc_3867-1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ๑
อำเภอ ๑ ทุน ได้เสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ปัญหาความล่าช้าในการได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลที่จ่ายผ่านมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนทุน ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักเรียนทุนโดยตรง แต่สำหรับเงินในส่วนอื่น เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์ให้โอนไปยังมหาวิทยาลัยเช่นเดิม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึงการดำเนินการรุ่นที่ ๓ โดยคาดว่าจะคัดเลือกได้ประมาณ ๖๐๐ คน ซึ่งขณะนี้คัดเลือกได้แล้วประมาณ ๓๐๐ คน โดยจะให้เลือกไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย ในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้จะเน้นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และในอนาคตอาจสนับสนุนให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยพร้อมจะเปิดกว้างให้แก่เด็กที่เรียนจบปริญญาตรีทุกคนได้รับโอกาสดังกล่าว

-------------

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคึ ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕