Loading color scheme

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาไทยกับสาธารณรัฐโปรตุเกส

การหารือระหว่างนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ นายลุยส์ มานูแอล บาเครา โซซา (Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

 portuket1

นายลุยส์ มานูแอล บาเครา โซซา (Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ได้เข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสเปนที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 500 ปี ในด้านความร่วมมือด้านการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาที่ประเทศโปรตุเกสจำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยม จำนวน 12 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งของโปรตุเกสได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาคอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาต่อที่โปรตุเกสมากขึ้น สำหรับประเทศไทย ทางฝ่ายโปรตุเกสได้ส่งอาจารย์มาบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสในประเทศไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิชาการระหว่างทั้งสองประเทศให้มากขึ้น และการเยือนระดับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ซึ่งทางไทยอาจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของโปรตุเกสมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาต่อไป

portuket

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสฯ ที่สนใจให้ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย และได้กล่าวถึงนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนของไทยในปัจจุบันว่าต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังมุ่งพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานและระบบ Logistics ดังนั้น การพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง โดยปี 2556 ได้กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" โดยรวบรวมคนในทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลประสบความสำเร็จ สำหรับความร่วมมือกับโปรตุเกสนั้น กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะร่วมมือกับโปรตุเกสในการดำเนินโครงการด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยให้สองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันต่อไป

------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 สิงหาคม 2556