Loading color scheme

โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจำปี 2556

โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน (Chinese Teaching Assistants)

   Minzu1

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัย Minzu University of China ร่วมกันดำเนินโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจำปี 2556 (Chinese Teaching Assistants) โดยมหาวิทยาลัย Minzu University of China มีความพร้อมในการจัดส่งนักศึกษาเข้ามาสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทยตามแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย – จีน (Agreement on Educational Cooperation between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of the People’s Republic of China)

Minzu2


กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศคู่เจรจาที่สำคัญของอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีสถานศึกษาต่างๆ เปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมากแต่จำนวนครูยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนกับเจ้าของภาษา โดยเปิดรับอาสาสมัครจากประเทศเจ้าของภาษาเข้ามาสอนในโรงเรียนและสถานศึกษาของไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 และมหาวิทยาลัย Minzu University of China มีความพร้อมในการจัดส่งอาสาสมัครมาสอนภาษาจีนสถานศึกษาของไทย โดยเริ่มเข้าร่วมโครงการครั้งแรกเมื่อปี 2555 จำนวน 186 คน

Minzu3Minzu4


สำหรับปี 2556 มหาวิทยาลัย Minzu University of China ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2556 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียนและครูของไทยให้ได้ฝึกฝนกับเจ้าของภาษา พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศด้วย

---------------------------------

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
1 สิงหาคม 2556