Loading color scheme

ความร่วมมือด้านการศึกษากับศูนย์ซีมีโออินโนเทคของฟิลิปปินส์

กระทรวงศึกษาธิการไทยร่วมมือกับศูนย์ซีมีโออินโนเทคของฟิลิปปินส์

เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม Flexible E-learning Courses

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูของไทย

Innotech-Philippine-2013-001

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ และนางศิริพร กิจเกื้อกูล) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง  การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโออินโนเทค) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย Dr. Ramon C. Bacani ผู้อำนวยการศูนย์ และ Mr. Pierangelo B. Alejo ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส เพื่อหารือแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินความร่วมมือกับศูนย์ซีมีโออินโนเทคเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม Flexible E-Learning Courses โดยมุ่งพัฒนาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในประเทศไทยด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อให้สามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558

Innotech-Philippine-2013-002

ผู้แทนศูนย์ซีมีโออินโนเทค ได้นำเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้มีการลงนามความตกลงการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย (Instructional and Curricular Excellence in School Leadership for Southeast Asia: ICeXCELS) ในปี พ.ศ. 2552 แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 45 คน หลักสูตรความเป็นเลิศด้านการสอนและการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” รุ่นที่ 1 (Teaching and Learning Excellence in School Leadership for Southeast Asia: TEACHeXCELS) จำนวน 40 คน และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “A Flexible e-LearningTutor Capacity Building, Certification and Accreditation” ให้แก่ครูผู้สอนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ สคบศ. รวม 17 คน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2554 ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ที่มุ่งขยายความร่วมมือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการนิเทศและกำกับดูแล ด้านการบริหาร  การเปลี่ยนแปลง และด้านการส่งเสริมความเข้าใจของชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานระหว่างทั้งสองหน่วยงานจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางการศึกษาของประเทศไทยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ให้แนวทางในการดำเนินความร่วมมือต่อไปกับศูนย์ซีมีโออินโนเทคเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมใน 2 กรณี คือ การจัดหลักสูตรต่อเนื่อง คือ หลักสูตร ICeXCELS และการจัดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร SEAeXCELS โดยจัดในรูปแบบนำร่อง ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอาจเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2557

*****************************************

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17 มิถุนายน 2556