Loading color scheme

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Jember ประเทศอินโดนีเซีย

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Jember เข้าเยี่ยมคารวะ

JEMBER

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Jember ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู-อาจารย์และนักศึกษาของสมาคมและเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย EIS เข้าร่วมการหารือด้วยในโอกาสนี้ นายสุรพงศ์ งามสม นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทยได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนฯ เพื่อเป็นการยกระดับการสอนของครูผู้สอนในวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนแบบบูรณาการ (EIS) และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายEIS กับสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ สมาคม EIS ได้ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนครู-อาจารย์กับมหาวิทยาลัย Jember ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งได้จัดส่งครูฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน ไปศึกษาอบรมที่มหาวิทยาลัย Jember ระหว่างวันที่ 18 เมษายน-16 พฤษภาคม 2556 ดังนั้น มหาวิทยาลัย Jember จึงได้จัดส่งอาจารย์ 3 คน และนักศึกษาในสาขาเดียวกันจำนวน 9 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่ายของ EIS เป็นการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้สมาคม EIS ยังมีแผนที่จะมีการจัดส่งครูไทยอีก 15 คน ไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับฝ่ายอินโดนีเซียอีก ในเดือนตุลาคม 2556 และฝ่ายอินโดนีเซียจะส่งคณะมาเยือนประเทศไทยเช่นเดียวกันในเดือนพฤศจิกายน

Mrs. Sri Astutik อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Jember ได้กล่าวว่าคณะอาจารย์และนักศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกทำหน้าที่ช่วยสอนในสาขาที่ศึกษาให้แก่นักเรียนไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี

รองปลัดกระทรวงศึกษาการได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการและเห็นว่าโครงการลักษณะนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมการฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษของครู นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงขอสนับสนุนให้มีการขยายโครงการออกไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

-----------------------------------------------


กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
14  มิถุนายน 2556