Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2556

CHINA-22-27-05-56

    นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเจรจาหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ให้การสนับสนุนและผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนจะจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย จำนวน 1,678 คน และจะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีเพื่อรองรับความต้องการของสถานศึกษาและผู้เรียน ในส่วนของการพัฒนาด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอนแก่ประเทศไทยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีการลงนามความร่วมมือในด้านการของผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา รวมทั้งมีการมอบทุนฝึกอบรมแก่ครูไทยที่สอนภาษาจีน และสนับสนุนด้านทุนการศึกษาระหว่างกันอีกเป็นจำนวนมาก จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลทั้งสองประเทศจะได้เจรจาหารือความร่วมมือระหว่างกัน และร่วมผลักดันให้การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับและเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีน และเยี่ยมชมหน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่สำคัญของจีน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สำนักพิมพ์อุดมศึกษาแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจิน เทศมนตรีนครเทียนจิน มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ โรงเรียนอาชีวศึกษาจิ้นสง และโรงเรียนมัธยมศึกษาเจี้ยนผิง เป็นต้น ทั้งนี้ การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการขยายความร่วมมือระหว่างกันมากขั้น ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน การจัดพิมพ์ตำราเรียนภาษาจีนในระดับอาชีวศึกษา การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระดับอาชีวศึกษา การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา การจัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยี   การจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษา และความร่วมมือด้านการแพทย์เขตร้อน เป็นต้น

แนวทางในการดำเนินความร่วมมือ

    จากการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งฝ่ายจีนให้ความสำคัญและสนับสนุนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจของกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศ ที่ได้มีการลงนามในคราวที่นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาเยือนไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ดังนั้นการเยือนครั้งนี้ จึงทำให้เกิดความร่วมมือที่ได้ตกลงร่วมกัน ดังนี้


1. สำนักงาน HANBAN ยินดีที่จะเพิ่มจำนวนอาสาสมัครครูจีนที่จะเข้ามาช่วยสอนภาษาจีนให้มากขึ้น ตามความต้องการที่จะเรียนภาษาจีนที่มากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนอาสาสมัครสำหรับปี 2557 ได้เป็น 2,000 คน และ ในปี 2558 จำนวน 2,500 คน ทั้งนี้ จะได้มีการจัดทำเป็นความตกลงระหว่างกัน
2. กระทรวงศึกษาธิการจะได้จัดส่งครูชาวไทยไปช่วยในการจัดการปฐมนิเทศ ครูอาสาสมัครจีนที่จะเข้ามาสอนภาษาจีนในประเทศไทย ตามคำขอของสำนักงาน HANBAN
3. สำนักพิมพ์อุดมศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือในการจัดพิมพ์ตำราเรียนภาษาจีนในระดับอาชีวศึกษา
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและโรงเรียนอาชีวศึกษาจิ้นสงตกลงที่จะมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระหว่างกัน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจินประสงค์จะจัดทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทยเพื่อเป็นเครือข่ายในการสงเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จะดำเนินการประสานความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนาโน การจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษา และความร่วมมือทางด้านการแพทย์ในเขตร้อน

---------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
14 มิถุนายน 2556