Loading color scheme

คุณหญิงกัลยาฯ ชูความสำคัญของการศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกโลก

World Heritage H 19 7 2564

          คุณหญิงกัลยาฯ ชูความสำคัญของการศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกโลกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงในรูปแบบการบันทึกวิดีทัศน์ ในช่วงการจัดกิจกรรมคู่ขนาน (side event) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44 ในหัวข้อ “World Heritage Education towards a Sustainable Future” ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ในการเสริมสร้างเครือข่ายและร่วมกันปกป้องและคุ้มครองมรดกโลก รวมทั้ง การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4.7 (การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเป็นพลเมืองโลก) และเป้าหมายที่ 11.4 (เมืองและชุมชนในการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและมรดก ทางธรรมชาติ) โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

World Heritage2 19 7 2564

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการจัดการกับความท้าทายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีการทบทวนนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการอนุรักษ์สมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในด้านการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประเพณีของตนเองและวัฒนธรรมอื่นๆ และความสำคัญของการปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองที่ดีขึ้นและเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม กระทรวงศึกษาธิการได้มีการบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสร้างสันติภาพและความมั่นคง เช่น การจัดค่ายเยาวชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนในด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้คนรักษาแหล่งมรดกโลกต่อไป

World Heritage3 19 7 2564

สรุป/เรียบเรียง : โกมุที ยมลนันทน์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564