Loading color scheme

ไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์การศึกษาภายใต้ความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป

ASEM Education 16 9 2564

          เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการและวิจัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (German Federal Ministry of Education and Research) ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ร่วมกับเลขานุการด้านการศึกษาของอาเซม (ASEM Education Secretariat – AES) จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 1 (ASEM Education Senior Officials’ Meeting: SOM1) รูปแบบการประชุมทางไกล (ผ่านโปรแกรม WebEx Cisco) เพื่อหารือการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกและพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป หรืออาเซม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกทั้งเอเชียและยุโรป จำนวน 51 ประเทศ และ 2 ภาคี ได้แก่ สหภาพยุโรป (European Union) และอาเซียน (ASEAN Secretariat)

ASEM Education1 16 9 2564

          ในส่วนของประเทศไทยนั้น นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม การประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้แก่ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือต่างประเทศ รวมถึงผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนายสุภัทร จำปาทอง ได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.40 น. มีใจความสำคัญในการสนับสนุนร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของอาเซม ค.ศ. 2030 (ASEM Education 2030) ซึ่งเน้นความร่วมมือทั้งสองภูมิภาคในการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและอาชีวศึกษา การส่งเสริมการศึกษาให้มีการเชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายระหว่างกันด้วยระบบที่ยืดหยุ่น โดยประเทศไทยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบทางไกล ASEM Virtual Workshop on Youth Learners’ Mobility in an Agile World: an SDG14 “Life Below Water” Learning Programme ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนผ่านการเรียนรู้แบบทางไกลในช่วงที่มีข้อจำกัดการเดินทางแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งยังส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้เป้าหมายที่ 14 เป็นกรณีศึกษา

          นอกจากนี้ ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา ของอาเซม ครั้งที่ 2 (ASEM Education Senior Officials’ Meeting: SOM2) และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 รูปแบบการประชุมทางไกลอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซม Click..

สรุปและเรียบเรียง : รัชนินท์ พงศ์อุดม
สุปราณี คำยวง
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 กันยายน 2564