Loading color scheme

พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์

thailand japan 14 9 2564

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี Mr. ONO Kohei ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ กองการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้โดยมีครูชาวไทยและครูชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน

thailand japan1 14 9 2564

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความยินดีกับครูชาวไทยและครูชาวญี่ปุ่นทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับความร่วมมืออันดีจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก ประเทศญี่ปุ่น (ACCU) ในการเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2015 และในปีนี้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีสื่อกลางถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงการนำเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้กระทบกับภารกิจหลักของครูให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ จะมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การรับฟังบรรยาย และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านประสบการณ์สอนของครูไทยและญี่ปุ่น

thailand japan2 14 9 2564

          สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น เป็นโครงการที่ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้/ประสบการณ์ด้านการศึกษาให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของไทยและญี่ปุ่นให้นำไปสู่การสร้างเครือข่ายครูและการขยายความร่วมมือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยและญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินโครงการในรูปแบบ on site ในโอกาสต่อไปหากสถานการณ์เอื้ออำนวยและกลับสู่สภาวะปกติ

thailand japan3 14 9 2564

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 14 กันยายน 2564