Loading color scheme

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 16 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

recovery responses of asean member3 1 10 2564

          สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 16 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 11 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

recovery responses of asean member1 1 10 2564

          นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 16 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 11 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา ครั้งที่ 16 ประเทศไทยได้นำเสนอในหัวข้อ “Recovery Responses of ASEAN Member States and Partner Institutions to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” เกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟู บทเรียนที่ได้รับ และแนวปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูการศึกษาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานร่วมของการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่นได้นำเสนอรายงานในหัวข้อ “ASEAN Working Group on Strengthening Education for Out-Of-School Children and Youth” เพื่อให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

recovery responses of asean member2 1 10 2564

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานตามแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ระหว่างปี 2564 – 2568 และกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนงานด้านการศึกษาอาเซียน การพัฒนาแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (ASEAN TVET Council - ATC) การสนับสนุนการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (the ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work) รวมถึงแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อคุณภาพแรงงานตามความต้องการของตลาด การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการอุดมศึกษาร่วมกับสหภาพยุโรปภายใต้กรอบความร่วมมือ EUSHARE การดำเนินการเพื่อพัฒนาแนวทาง “ความปลอดภัยในการเปิดเรียนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” (Safe Reopening of School and Learning Continuity) และการทำงานร่วมกันระหว่างอาเซียนกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแนวทางการดำเนินงานเพื่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระบบการศึกษาของอาเซียน” (ASEAN Declaration on the Digital Transformation of the Education Systems throughout ASEAN”)

สรุปและเรียบเรียง : รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
กุสุมา นวพันธ์พิมล
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 กันยายน 2564