Loading color scheme

การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ASEAN Plus 1 10 2564

          สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting: APT EMM) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 5 (5th East Asia Summit Education Ministers Meeting: EAS EMM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ASEAN Plus3 1 10 2564

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 5 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้เสนอเกี่ยวกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการรับมือกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ทั้งในรูปแบบ on-air และ online การพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนทางไกลและการพัฒนาทักษะครู ซึ่งภายหลังยุคการระบาดของโควิด-19 จะเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการฉีดวัคซีนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่อายุระหว่าง 12-18 ปี และการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของสถานศึกษา นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบ big data การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย การจัดการศึกษาพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาทักษะครูในด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายประเทศในอาเซียนต้องเผชิญคือเรื่องเด็กตกหล่น (out-of-school) เด็กออกกลางคันจากปัจจัยต่าง ๆ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลและรูปแบบใหม่จะช่วยเติมเต็มให้กับเด็กกลุ่มนี้ แต่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในหลายๆ ด้าน

ASEAN Plus1 1 10 2564

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และมีผลลัพธ์ของการประชุมฯ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ASEAN Plus4 1 10 2564

          1) แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 5 มุ่งเน้น “การปฏิรูปการศึกษาในวิถีอาเซียน: หลอมรวมความร่วมมือในยุคแห่งการหยุดชะงักของโลก” อันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด– 19 มีต่อระบบการศึกษาของชาติและความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาค และการช่วยเหลือของประเทศสมาชิกบวกสามที่มีแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความคิดริเริ่มของอาเซียนในด้านการศึกษา

          2) แถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 5 มุ่งเน้นความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในการดำเนินการตามประเด็นสำคัญ 14 ด้านของความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการมะนิลาซึ่งต่อยอดมาจากปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยโครงการริเริ่มด้านพัฒนาของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2565) ความห่วงใยถึงผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อระบบการศึกษาทั้งในระดับชาติและความร่วมมือระดับภูมิภาค ความมุ่งมั่นและการดำเนินการอย่างรวดเร็วของประเทศและพันธมิตรจากสมาชิกที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในการปกป้องการศึกษาและจัดการกับความท้าทายอันเนื่องมาจากวิกฤตระดับโลก รวมถึงความพยายามในการฟื้นฟูอาเซียน ผ่านกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Framework -ACRF) โดยจะจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระบบการศึกษา โดยส่งเสริมทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหมู่เด็กและเยาวชน

สรุปและเรียบเรียง : รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
กุสุมา นวพันธ์พิมล
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ตุลาคม 2564