Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

ASEAN Scholarships 13 10 2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเควิน ฉ็อก H.E. Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms. Rachel Lim เลขานุการโท ฝ่ายการเมือง โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ASEAN Scholarships1 13 10 2564

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ฯ และขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสิงคโปร์ (ASEAN Scholarships for Thailand) ให้แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อเป็นประจำทุกปี และร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่าย (Partner School Project) ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาของไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คู่โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ (STEP Camp) เพื่อทำกิจกรรมด้านวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นประจำทุกปี และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนของทั้งสองฝ่ายต้องติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบออนไลน์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหวังว่าจะสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้ภายในปีหน้าภายหลังสถานการณ์ดีขึ้น

ASEAN Scholarships2 13 10 2564
           ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนถึงแนวทางการจัดการศึกษาในภาวะปรกติใหม่ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้เรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสามารถกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุด และหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันด้านการศึกษา โดยประเทศไทยได้ฝากถึงโครงการฝึกอบรมครูและการสร้างเครือข่ายในระดับผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เครือข่ายในด้านการศึกษา และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสิงคโปร์

ASEAN Scholarships3 13 10 2564

          เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้อนุญาตให้เข้าพบหารือในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าสิงคโปร์และไทยได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างยาวนาน และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถกระชับความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มจำนวนโรงเรียนเครือข่าย การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายได้ติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนให้นักเรียนไทยสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ให้มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Institute of Technical Education (ITE) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของไทย ตลอดจนความร่วมมือในกรอบพหุภาคีผ่านองค์การซีมีโออีกด้วย

สรุปและเรียบเรียง : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูลเพิ่มเติม: กชกร คัตตพันธ์ อาสิห์เฎร์

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2564