Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความพร้อมของไทยในการดูแลสุขภาวะอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนในช่วงโควิด-19 ในเวทีการประชุมของ WHO

WHO 14 10 2564

          องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (World Health Organization South-East Asia: WHO) ได้จัดการประชุม Inter – Ministerial Meeting (Virtual) to Revitalize Health Promotions Schools in South – East Asia Region ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพันธกรณีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะอนามัยภายในโรงเรียน สร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งแสวงหาวิธีดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของโครงการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม ซึ่ง WHO ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อเด็กและเยาวชนวัยรุ่น”

          ในโอกาสนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยกล่าวขอบคุณองค์การอนามัยโลก และกล่าวถึงการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะอนามัยที่ดีสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ในภาคการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในช่วงโรงเรียนปิดและเตรียมการเปิดภาคเรียนใหม่ จึงเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพของเด็กทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) ซึ่งเป็นมาตรการเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19 และจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศในภูมิภาคทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข จะสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของเด็กได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

สรุป/เรียบเรียง : ภัสศรี ศิริประภา
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564