Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมเอเปค

apec1 10 2 2565

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

          การประชุมคณะกรรมการระดับชาติดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดสดจากตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระสำคัญของการประชุมเป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการด้านสารัตถะ ได้แก่ การรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC Informal Senior Officials’ Meeting: ISOM)
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ที่จังหวัดภูเก็ต การรายงานกำหนดการประชุม ความคืบหน้าการเตรียมการด้านพิธีการและอำนวยการ และการประชาสัมพันธ์การประชุมให้สาธารณชนทราบ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและคู่สมรสจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565

          อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (47th HRDWG Meeting)
การจัดกิจกรรม Voice of Youth เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และการพัฒนาเครือข่ายเอเปคเพื่อการมีงานทำในโลกที่ผันผวน เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565

สรุป/เรียบเรียง: พนิดา ทวีลาภ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
10 กุมภาพันธ์ 2565