Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือกับผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย

unicef 17 2 2565

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือกับนางคยองซัน คิม (Ms. Kyungsun Kim) ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทยและคณะ ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและยูนิเซฟ โดยมีผู้แทนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการหารือ ฯ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

unicef1 17 2 2565

          ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนยูนิเซฟได้กล่าวถึงความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทย อาทิ การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารและเด็กข้ามชาติ การส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือในประเทศไทย การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และกรอบทักษะ การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัย และการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต รวมทั้งการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับความสะอาดในโรงเรียน การส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัย รวมถึงการจัดประชุมเพื่อทบทวนพันธกิจประเทศไทยในการฟื้นฟูการศึกษา เป็นต้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความชื่นชมยูนิเซฟในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาของไทยและพร้อมที่จะดำเนินความร่วมมืออื่นๆ กับยูนิเซฟต่อไปในอนาคต

unicef2 17 2 2565

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนยูนิเซฟยังได้มีการหารือเพิ่มเติมในประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ อาทิ การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรและการประเมิน อิงฐานสมรรถนะสำหรับการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้ดิจิทัลในบริบทหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ความปลอดภัยในโรงเรียน สุขภาพจิต และสวัสดิภาพของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบของการแพร่ระบาดและเป็นโอกาสเสริมความเข้มแข็งในระดับสถานศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือไม่ได้เรียนหนังสือให้ได้กลับเข้าสู่การเรียนในระบบอีกด้วย

unicef3 17 2 2565

สรุป/เรียบเรียง: พนิดา ทวีลาภ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
17 กุมภาพันธ์ 2565