Loading color scheme

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ Industry-led STEM Career Academies

STEM Career 18 2 2565

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์กิจกรรมเสวนาออนไลน์ Industry-led STEM Learning: Preparing for the Future of Work เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom จัดขึ้นโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชพรอน) และสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ (Business Council for International Understanding - BCIU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้แก่ภาคเอกชนชั้นนำระดับโลก องค์การพัฒนาระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐในประเทศและภูมิภาค ถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมและสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและของสังคมโลกยุคใหม่

STEM Career1 18 2 2565

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์การเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา และชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์แก่เยาวชนให้มีทักษะสะเต็มสู่อาชีพและการสร้างนวัตกรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” โดยกล่าวถึงวิกฤตการณ์ COVID-19 ได้เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและการทำงาน โรงเรียนต้องปรับตัว ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน เตรียมพร้อมบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ (new normal) กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่านแพลทฟอร์มที่เหมาะสม รวมถึงการนำเด็กนอกระบบกลับเข้าสู่การศึกษา โดยมุ่งเน้นการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) รวมไปถึง การนำสะเต็มศึกษา บูรณาการในหลักสูตรเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เตรียมพร้อมให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ นอกจากนี้ความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนนั้นมีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดีเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีทักษะและความสามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ประเทศและภูมิภาคต่อไป

 

STEM Career2 18 2 2565

          โครงการ STEM Career Academies เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2568) ของศูนย์ SEAMEO STEM-ED เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Resources and Capacity Building) ทั้งในระดับผู้นำด้านนโยบาย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ในด้านการเป็นผู้นำด้านการจัดการสะเต็มศึกษา อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาสะเต็มศึกษาและการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา (TVET) ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่แรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สะเต็ม (STEM related-industries) โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ Coder Camp: Website Developer และ STEM Chef Academy

STEM Career3 18 2 2565

สรุป/เรียบเรียง : พงศกร รุทระวณิช

กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 กุมภาพันธ์ 2565