Loading color scheme

ศธ. เน้นย้ำความสำคัญของความปลอดภัยในโรงเรียน

 Child Safeguarding in Schools4 1 3 2565


          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวผ่านวีดิทัศน์ในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน (Conference on Child Safeguarding in Schools) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่ตั้งผสมผสานกับการประชุมออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand: ISAT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน และบทบาทของโรงเรียนในการป้องกันการใช้ความรุนแรงและการทารุณเด็ก

Child Safeguarding in Schools 1 3 2565

          ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าหากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัยแล้วจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้ และยังส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวศูนย์ “MOE SAFETY CENTER” ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยโดยใช้ Platform ดิจิทัล เป็น Application ในการแจ้งเหตุ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง อาทิ Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center 0-2126-6565 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ และหวังว่าผลลัพธ์จากการประชุมจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาต่อไป

Child Safeguarding in Schools1 1 3 2565

          การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากไทยและนานาชาติ จำนวนกว่า 200 คน มาร่วมกันแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและการทารุณเด็ก ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนและครูในการคุ้มครองเด็ก เพื่อสนับสนุนโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยในการนำนโยบายการคุ้มครองเด็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางองค์รวมเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูเพื่อให้ตระหนักถึงสัญญาณของการถูกล่วงละเมิดและวิธีช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

Child Safeguarding in Schools2 1 3 2565

 สรุป/เรียบเรียง: พนิดา ทวีลาภ
ภัสศรี ศิริประภา

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2565