Loading color scheme

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ

NPSC6 4 4 2565

NPSC5 4 4 2565

          ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Our real choices are made without us realising it.” เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ฉวิวรรณ ปูรานิธี นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ในปีนี้ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันฯ รวมถึงมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมด้วย ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ร่วมมอบรางวัลแก่รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2

NPSC8 4 4 2565

          ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงและครอบคลุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนไทยในการก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก รวมถึงเพื่อรองรับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญ 2 ประการ คือ ทักษะด้านการรู้ดิจิทัลและทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นภาษาที่ปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะภาษาสากลที่มีการใช้ติดต่อสื่อสารกันอยู่ทั่วโลก ในตลาดแรงงานของประเทศไทยเองนั้นก็มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในช่วงท้ายได้เน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์แก่เยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 22 ปีแล้ว โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยสำหรับการแข่งขันฯ ระดับชาติ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 มีผลการแข่งขันฯ ดังนี้

NPSC2 4 4 2565

ผู้ชนะเลิศ

นายภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

รองชนะเลิศลำดับที่ 1

นางสาวณิชารัศม์ พรธัญประสิทธิ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รองชนะเลิศลำดับที่ 2

นางสาวฐิตารีย์ วิทยถาวรวงศ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

NPSC1 4 4 2565

          ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) รวมถึงจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงไม่คลี่คลาย

NPSC0 4 4 2565

รายงานโดย :กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เมษายน 2565