Loading color scheme

ยูเนสโกชื่นชมไทยนำเด็กตกหล่นกลับเข้าเรียน

unesco 9 4 2565

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบหารือความร่วมมือกับนาง Stefania Giannini ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ด้านการศึกษา ในช่วงการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก (UNESCO Executive Board) ครั้งที่ 214 ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 13 เมษายน 2565 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และนางสาวสุปราณี คำยวง ผู้เชี่ยวชาญสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการหารือด้วย

unesco1 9 4 2565

ในโอกาสนี้ รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินพยายามอย่างหนักในการนำเด็กตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษาที่มีมากกว่า 2 แสนคนกลับเข้าเรียน โดยทุกหน่วยงานได้ช่วยกัน ทุกวิถีทาง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ ในปีที่ที่ผ่านมาได้เร่งนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีเด็กที่ยังหลุดจากระบบและรอโอกาสในการเข้าเรียนอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ขยายผลไปยังนักเรียนอาชีวะศึกษาด้วยโดยได้จัดให้มีโครงการเรียนฟรี ที่พักฟรี ใน 87 วิทยาลัยทั่วประเทศด้วย

unesco3 9 4 2565

นาง Stefania Giannini ได้ชื่นชมความพยายามของไทย และกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยดำเนินการของไทยสอดคล้องกับจุดเน้นสำคัญของยูเนสโก ที่เร่งให้นำเด็กทั่วโลกได้กลับเข้าเรียน นอกจากนี้ ยูเนสโกยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการมีงานทำด้วย

สรุป / เรียบเรียง : รัชนินท์  พงศ์อุดม
สุปราณี  คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 เมษายน 2565