Loading color scheme

รมว ศธ. หารือกับประธานกรรมการบริหารยูเนสโก

unesco meeting2 9 4 2565

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือกับ Her Excellency Tamara Rastovac Siamshvili ประธานคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความยินดีต่อ Her Excellency Tamara Rastovac Siamshvili ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของยูเนสโก

          ในโอกาสนี้ Her Excellency Tamara Rastovac Siamshvili ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกับยูเนสโกเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จัดตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานระดับภูมิภาคที่มี ความเข้มแข็งที่สุดของยูเนสโก

unesco meeting 9 4 2565

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโก ซึ่งเป็นไปด้วยดีตลอดมา และเห็นว่ายูเนสโกควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ระหว่างภูมิภาค กรณีของประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้โครงการพาน้องกลับสู่ห้องเรียน เป็นการค้นหาเด็ก ตกหล่นจากระบบการศึกษา ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ทำให้เห็นว่าภายหลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีเด็กนักเรียนจำนวนมากกว่า 200,000 คนที่ไม่สามารถกลับสู่ห้องเรียนได้ กระทรวงศึกษาธิการของไทยจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ และปัจจุบันมีเด็กนักเรียน ประมาณร้อยละ 50 ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมายว่าในต้นปีการศึกษา 2565 ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะสามารถนำเด็กที่ตกหล่นเข้าสู่ระบกการศึกษาได้ทั้งหมด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและประเทศต่างๆ น่าจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันไปที่เป็นไปตามบริบทของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ จึงเห็นว่ายูเนสโกน่าจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารเห็นด้วยและยินดีที่จะผลักดันเรื่องดังกล่าว

unesco meeting3 9 4 2565

          นอกจากนี้ รมว. ศธ. ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและยูเนสโก โดยเฉพาะการจัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสำหรับรัฐมนตรีด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ซึ่งจะเน้นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2565 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญประธานกรรมการบริหารยูเนสโกไปเยือนประเทศไทยในช่วงกล่าวด้วย ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหาร ฯ ได้แสดงความสนใจที่เดินทางไปเยือนประเทศไทยในช่วงดังกล่าว และคาดว่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และหน่วยงานอื่นๆ ด้วย และจะได้มีการประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ ฝ่ายเลขานุการของประธานกรรมการบริหารในโอกาสต่อไป

สรุป / เรียบเรียง : รัชนินท์  พงศ์อุดม
สุปราณี  คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 เมษายน 2565