Loading color scheme

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย-จีน

MOU CHI 27 4 2565

          เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CLEC) จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งภายในงานได้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานผ่านระบบถ่ายทอดสดร่วมกับฝ่ายจีน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานของทั้งสองฝ่าย อาทิ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย นายเถียน เสวียจวิน (H.E.Mr. Tian Xuejun) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายหาน จื้อฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการด้านภาษาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

MOU TH CH1 21 4 2565

          ในโอกาสนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามในกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ Mr. Ma Jianfei ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศฯ โดยกรอบความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศฯ ในการส่งเสริมและกำหนดขอบเขตความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลและยกระดับคุณภาพ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การฝึกอบรมและมอบทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในประเทศไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

MOU TH CH3 21 4 2565

          นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการลงนามความร่วมมืออีกสองฉบับ ประกอบด้วย (1) กรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายไทย และ (2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายไทย

MOU TH CH4 21 4 2565

          อนึ่ง ไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 โดยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ โดยในปี 2565 จะครบรอบ 47 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาดังกล่าวจึงถือเป็นการเน้นย้ำสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

MOU TH CH2 21 4 2565

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 เมษายน 2565