Loading color scheme

การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยนโยบายแห่งชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Workshop: National policies on Lifelong Learning toward Sustainability in Southeast Asia)

CONFINTEA VII 17 6 2565

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวนำเสนอผ่านวิดีทัศน์ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยนโยบายแห่งชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Workshop: National policies on Lifelong Learning toward Sustainability in Southeast Asia) หัวข้อ “นโยบายแห่งชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต: ความสำเร็จ สิ่งท้าทายและข้อเสนอแนะ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 15.40 – 16.35 น. ร่วมกับรัฐมนตรีด้านการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความสำเร็จในการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับความร่วมมือของภูมิภาคในการขจัดสิ่งท้าทาย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อความยั่งยืนของทุนมนุษย์ และเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาผู้ใหญ่ ครั้งที่ 7 (International Conference on Adult Education : CONFINTEA VII) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ เมืองมาราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

1CONFINTEA VII 17 6 2565

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Digital 4.0 ของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกับทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการรับบทหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างมีคุณภาพสำหรับทุกคน โดยมีเป้าหมายหลักคือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ในทุกระดับ

2CONFINTEA VII 17 6 2565

          ในช่วงวิกฤติ COVID-19 การศึกษาผู้ใหญ่ได้หยุดชะงัก โครงการต่างๆ ได้ถูกเลื่อนออกไป ส่งผลให้การศึกษาผู้ใหญ่ได้เปลี่ยนไปในรูปแบบดิจิทัล มีการพัฒนาเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ ทางออนไลน์และให้งบประมาณแก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทั่วประเทศในการสนับสนุนการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

3CONFINTEA VII 17 6 2565

          อีกหนึ่งข้อริเริ่มโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ทำร่วมกับภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการ Accelerating Thailand เป็นโครงการเพิ่มทักษะทางดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการให้ความรู้ในด้านหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ เช่น E-commerce ในหัวข้อการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การสร้าง content และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน โดยมีผู้เช้าร่วมอบรมแล้วกว่า 100,000 คน โดย 66 เปอร์เซ็นต์ของผู้เรียนเป็นผู้หญิง

4CONFINTEA VII 17 6 2565

          สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายที่จะให้ความรู้แก่บุคคลในทุกช่วงวัย สร้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความรู้และทักษะทางดิจิทัล และสนับสนุนยุทธศาสตร์การทำงานแบบดิจิทัล ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป

5CONFINTEA VII 17 6 2565

สรุปและเรียบเรียง: พงศกร รุทระวณิช
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
ภาพในวีดีทัศน์ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วีดีทัศน์ : กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มิถุนายน 2565