Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้คำมั่นเดินหน้าปรับเปลี่ยนการศึกษาและการพัฒนาที่ครอบคลุม

The Ministerial Roundtable at the Transforming Education Pre Summit 010 2565 06 28

 

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีทัศน์ในการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีของการประชุม Pre-Summit of the Transforming Education Summit ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในรูปแบบผสมผสาน (On-site และ Online) ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565

Education Summit 4 7 2565

          ในวิดีทัศน์ถ้อยแถลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงประเด็นที่ควรผลักดันเพื่อให้การจัดการศึกษาตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติ อาทิ ประเด็นคุณภาพการศึกษา ที่ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สร้างเด็กให้มี Competency-based ที่จะนำไปสู่ทักษะใหม่ๆ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการดำรงชีพ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น สำหรับในประเด็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ไทยได้ให้ความสำคัญในการนำเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ การดำเนินการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.ศธ. ได้ให้คำมั่นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับองค์การยูเนสโกในทุกมิติ พร้อมทั้ง จะมีการดำเนินการหารือระดับประเทศ (National Consultation) เพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Transform Education) สำหรับประเทศไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

          อนึ่ง การประชุม Pre-Summit of the Transforming Education Summit ในครั้งนี้เป็นการประชุมเตรียมการก่อนการประชุม Transforming Education Summit (TES) ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการศึกษา ระดมแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนสร้างแรงกระตุ้นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม TES  โดยเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ นำเสนอผลลัพธ์เบื้องต้นของการหารือระดับประเทศว่าด้วยการปรับเปลี่ยนการศึกษา มีส่วนร่วมในการอภิปรายข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการดำเนินการติดตามข้อริเริ่มความร่วมมือระดับโลกด้านการปรับเปลี่ยนการศึกษา และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ช่วยเร่งรัดความก้าวหน้าด้านการศึกษาให้บรรลุผลตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา โดยมีกิจกรรมหลักของการประชุมประกอบด้วย Global Engagement Day ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชน และ Pre-Summit ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เป็นการประชุมเต็มคณะ การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี และการประชุมคู่ขนานในหัวข้อต่าง ๆ

สรุป/เรียบเรียง: พนิดา ทวีลาภ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
1 กรกฎาคม 2565