Loading color scheme

พิธีเปิดโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน

peace 26 7 2565

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานกล่าวผ่านวิดีทัศน์ เปิดโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กล่าวต้อนรับ และนางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ปฐมนิเทศนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

peace1 26 7 2565

 

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทและประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพาน ณ เมืองดิลลิช ประเทศเยอรมนี ถึงความตั้งใจของท่านที่ประสงค์จะผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีสันติภาพในโลก จึงได้เสนอ ข้อริเริ่มให้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อหวังจุดประกายแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สุขต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมนุษยโลก โดยมี “เยาวชน” เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในลำดับแรก ๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติภาพ

peace6 26 7 2565

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญของสันติภาพว่า สันติภาพและความมั่นคงเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นหลักประกันที่ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสันติภาพยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศโดยตรง ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีก็ได้มีการกำหนดให้การทำให้ประเทศมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักโดยใช้ดัชนี GPI หรือ Global Peace Index เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความสำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการเองก็เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสันติภาพ จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการฯ โดยมุ่งหวังว่าโครงการฯ จะสามารถสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจใส่ต่อสังคม เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม สามารถอยู่กับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงช่วยเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพภายในบุคคลและสันติภาพของโลกด้วย กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังว่ากิจกรรมโครงการในลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และกลายเป็นผู้สื่อสารความคิดด้านสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในระยะยาวจะสามารถขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศในอนาคต

peace4 26 7 2565

          นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจะช่วยให้เยาวชนได้ใช้แนวคิดสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเพื่อนในการแสดงออกถึงบทบาทสำคัญของตนในการส่งเสริมสันติภาพ รวมถึงเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ได้ และเครือข่ายเยาวชนสันติภาพที่ถือกำเนิดจากโครงการฯ จะช่วยหล่อหลอมและปลูกฝังให้กลุ่มเยาวชนได้รู้จักความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยท้ายสุดได้ขอบคุณภาคีเครือข่ายสันติภาพที่สนับสนุนการจัดโครงการและสนับสนุนรางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทแล้ว ยังมียุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโพชฌงค์ สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้ สู่หนึ่งเดียวกัน (We Oneness) มูลนิธิสหธรรมิกชน และบริษัทเอ็นเอฟทีจีที จำกัด อีกด้วย

peace5 26 7 2565

          ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงโครงการฯ ว่า กรอบแนวคิดเกิดจากข้อริเริ่มของพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ซึ่งได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปลายปี 2564 เพื่อเสนอโครงการความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นประเด็นเรื่องการสร้าง “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก” สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 ประเภท จำนวน 200 คน ได้แก่ Presentation ภาพยนตร์สั้น และภาพวาด การเสริมสร้าง 3 ทักษะกิจกรรม การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนำผลงานไปสร้างรายได้ และการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศของกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท อนึ่ง นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ปฐมนิเทศนักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมให้รับทราบถึงภาพรวมของโครงการและรูปแบบการดำเนินกิจกรรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การส่งผลงานเข้าแข่งขัน การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และรางวัล เป็นต้น

peace2 26 7 2565

          ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก มีกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 และ 31 กรกฎาคม 2565 โดยจะมีการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วจะมีการจัดแข่งขันการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเภท Presentation ภาพยนตร์สั้น และภาพวาด ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2565

ข้อมูล : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กรกฎาคม 2565