Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายร่วมระดมความคิดเห็นพลิกโฉมการศึกษาไทย

IMG 4725

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมทางการศึกษา (Transforming Education) ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการพลิกโฉมทางการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายโดยเฉพาะและความเหมาะสม ทั้งนี้ Ms. Kyungsun Kim ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย Mr. Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย 

collage

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมทางการศึกษา มีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งในสถานที่และผ่านระบบการประชุมทางไกล จำนวนประมาณ 300 คน ประกอบด้วย องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในภาคเช้าเป็นการอภิปรายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย ในหัวข้อ “แนวทางการพลิกโฉมการศึกษาของไทย” และภาคบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มตามประเด็นหลัก (Action Tracks) จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การศึกษาที่ครอบคลุม เท่าเทียม ปลอดภัย และการมีสุขภาพดี 2) การเรียนรู้และทักษะชีวิต การทำงาน และการพัฒนา ที่ยั่งยืน 3) ครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 4) การเรียนรู้ดิจิทัลและการปรับเปลี่ยน และ 5) งบประมาณด้านการศึกษา 


IMG 4666IMG 4803

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำรายงานผลการหารือของประเทศไทยเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit: TES) ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการระดมความมุ่งมั่นทางการเมือง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา และความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนการศึกษา การฟื้นฟูการศึกษาจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 และการพลิกโฉมระบบการศึกษาสำหรับโลกปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนฟื้นฟูความมุ่งมั่นในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาที่ยั่งยืน 

IMG 4779

ข้อมูล : ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 สิงหาคม 2565