Loading color scheme

คุณหญิงกัลยา หารือความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและภาษาอังกฤษ

british 1 9 2565

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับนายเบน มอร์ลี่ย์ (Mr. Ben Morley) ทูตพาณิชย์และผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ (Ms. Helga Stellmacher) ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการหารือฯ

british1 1 9 2565

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับทูตพาณิชย์ฯ และแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งกล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United Kingdom on an Education Partnership: MOU) เมื่อปี 2559

british2 1 9 2565

          ทูตพาณิชย์ฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สละเวลาให้เข้าพบหารือในครั้งนี้ และกล่าวถึงการปรับปรุง MOU ฉบับดังกล่าว โดยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงโค้ดดิ้ง ปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ที่ผ่านมา บริติช เคานซิลฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระหว่างปี 2559 – 2561 เพื่อฝึกอบรมครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้แก่ครูแกนนำชาวไทย (Master trainer) เพื่อทำหน้าที่วิทยากรในการจัดฝึกอบรมให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษของไทยต่อไป โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากครูและนักเรียนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

british3 1 9 2565

          โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ อาทิ การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล/เทคโนโลยี และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะในสาขาทางวิทยาศาสตร์ (เช่น ระบบอัตโนมัติ เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งทูตพาณิชย์ฯ มีความยินดีที่จะดำเนินความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นดังกล่าว โดยเสนอที่จะจัดส่งร่างข้อเสนอความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล/เทคโนโลยี และทักษะภาษาอังกฤษให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในโอกาสแรกต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Bett Asia ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมและงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญของสหราชอาณาจักร โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Wilton Park Dialogue ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำด้านนโยบายทางการศึกษาได้พบปะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและความท้าทายในประเด็นการศึกษาต่าง ๆ ด้วย

สรุปและเรียบเรียง : กุณฑิกา พัชรชานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
เครดิตภาพ : สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 23 สิงหาคม 2565