Loading color scheme

พิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พิธีปิดและมอบรางวัล โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก

 N peace 28 9 2565

          นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) การแข่งขันการนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) และการแข่งขันการนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โดยมีคณะสงฆ์มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท นางสาวรุ่งทิพย์ สุขศรีการ ผู้แทนภาคีเครือข่ายสันติภาพ แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายสันติภาพ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์จากภาคีเครือข่ายสันติภาพ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมการแข่งขัน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครู/อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

peace1 28 9 2565

          การแข่งขันทั้ง 3 รายการในข้างต้นเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสันติภาพ ได้แก่ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโพชฌงค์ สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (We Oneness) บริษัทเอ็นเอฟทีจีที จำกัด และมหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการฯ ขึ้นเพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านสันติภาพและศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป โดยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย

peace2 28 9 2565

          1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-34 และ 31 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับสันติภาพในบริบทของพุทธศาสนา คริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม 2) การแบ่งกลุ่มฝึกอบรมทักษะ 3 ทักษะ ได้แก่ การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น และการนำเสนอผลงานภาพวาด 3) การอบรมให้ความรู้พื้นฐาน NFT เพื่อเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารสันติภาพในโลก 3.0 และวิธีการลงผลงานของผู้เข้าแข่งขันในแพลตฟอร์ม NFTGT มีผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 201 คน

peace3 28 9 2565

          2. การแข่งขัน 3 กิจกรรม คือ 1) การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) 2) การแข่งขันการนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) และ 3) การแข่งขันการนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) จำนวน 3 รอบ ได้แก่ 1) รอบคัดเลือก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยพิจารณาจากคลิปวิดีโอ มีผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน จำนวน 88 ผลงาน (รวมจำนวนผู้แข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 116 คน) และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จำนวน 40 ผลงาน (รวมจำนวนผู้แข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 55 คน) 2) รอบรองชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 โดยพิจารณาจากการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท จำนวน 15 ผลงาน (รวมจำนวนผู้แข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 20 คน) และ 3) รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการเลือกขวัญใจมหาชน ( Popular Vote) อีกด้วย มีผลการแข่งขันในแต่ละประเภทดังนี้

การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)

ผู้ชนะเลิศ

น.ส. ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รองชนะเลิศลำดับที่ 1

นายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รองชนะเลิศลำดับที่ 2

น.ส. พิชญธิดา พรพิพัฒน์กุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย

ด.ญ. กุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

รางวัลชมเชย

นายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ


การแข่งขันการนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film)

ผู้ชนะเลิศ

นายวรัญญู ชัยวิเศษ
นายอนุพงษ์ ดวงพิชัย

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รองชนะเลิศลำดับที่ 1

น.ส.ชิดชนก ตรีรส
นายพีรเดช เลิศทวีเดช
นายเสฎฐวุฒิ บุตตะโยธี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

รองชนะเลิศลำดับที่ 2

นายภูวิช ปาณะศรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รางวัลชมเชย

นายศักดิ์ดา จังอินทร์

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รางวัลชมเชย

นายไทแท้ นนทะศรี
นายกฤษฎากร อินต๊ะวงศ์
นายธีรภัทร ไกรศรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ


การแข่งขันการนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing)

ผู้ชนะเลิศ

ด.ญ. ปุญญิศา สดใส

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รองชนะเลิศลำดับที่ 1

น.ส. ณัฏฐณิชา เฮืองฮุง

โรงเรียนค้อวิทยาคม

รองชนะเลิศลำดับที่ 2

ด.ช. กฤตพิชญ์ อนุสุนัย

โรงเรียนสุไหงโก-ลก

รางวัลชมเชย

ด.ญ. อนุชรดี ชาติพุดซา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลชมเชย

ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ อิ่มอุดม

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม


รางวัลขวัญใจมหาชน

ผู้ได้รับรางวัล

เด็กชายอุกกฤศฎ์ เดวกาดาร์

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา


          ในการนี้ นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน พร้อมด้วยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  นางสาวรุ่งทิพย์ สุขศรีถาวร ผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ และผู้แทนหน่วยงานภาคีร่วมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยมีคณะสงฆ์มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา นายธนา เตรัตนชัย วิทยากรด้านการสื่อสารเจรจาต่อรอง บริษัทเนโกชิเอชั่นพลัส และวิทยากรอบรมทักษะการพัฒนาประสิทธิภาพสมองด้วยสติและวิปัสสนาจารย์ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ผู้แทนสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ผู้แทนโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (We Oneness) ผู้แทนบริษัทเอ็นเอฟทีจีที จำกัด และผู้แทนมูลนิธิสหธรรมิกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

peace4 28 9 2565

LINE ALBUM 2022.9.26 ๒๒๐๙๒๖ 0IMG 0707S 12099593

          ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และจะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านสันติภาพและศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรปในปี 2566

ข้อมูล : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 กันยายน 2565