Loading color scheme

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จังหวัดบุรีรัมย์

อาเซียน 13TH 6 2 2567

          กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 13 (13th ASEAN Education Ministers Meeting and related meeting : 13th ASED) ภายใต้หัวข้อ "พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล" (Transforming Education in the Digital Era) ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

          การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี เพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา มีการแบ่งเป็น 2 ระดับ คือการประชุมระดับรัฐมนตรี และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้:

1.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 19 (SOM-ED)
2.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 14 (APT SOMED)
3.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 (EAS SOMED)
4.การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 (ASED)
5.การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 (APT EMM)
6.การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 (EAS EMM)

ข้อมูล : รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กุมภาพันธ์ 2567