Loading color scheme

ประธานสมาคมการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หารือสถาบัน CEAIE 27 3 2567

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ 203 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา นายหลิว ลี่หมิน (Dr. LIU Limin) ประธานสมาคมการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี) นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล ผู้อำนวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะฯ

หารือสถาบัน3 CEAIE 27 3 2567

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับประธานสมาคมการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติเดินทางมาพบหารือ โดยได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งหวังให้นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” (Happy Learning) โดยลดภาระนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ผ่านแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึง การเรียนรู้ได้สะดวก ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสอบเทียบ มีรายได้ระหว่างเรียน และเรียนจบแล้วมีงานทำ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ซึ่งความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญในการพัฒนาครูและนักเรียนนักศึกษาของไทย โดยเฉพาะในด้านอาชีวศึกษา

หารือสถาบัน4 CEAIE 27 3 2567 horz

หารือสถาบัน5 CEAIE 27 3 2567 horz

          นายหลิว ลี่หมิน ประธานสมาคมการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการอาชีวศึกษาในประเทศจีน โดยในฐานะประธานสมาคมฯ ได้มีการเสนอข้อริเริ่มในการสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาในระดับโลก และข้อริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีความยินดีที่จะร่วมมือกับต่างประเทศในการผลักดันความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา และการเปิดรับครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝึกอบรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) มาลงทุนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสมาคมฯ จะผลักดันให้มีการจัดทำและแปลสื่อการเรียนการสอนของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นภาษาไทย เพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของไทย รวมถึงจะเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันในสาขาความร่วมมือดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายหลิว ลี่หมิน ได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้การศึกษาแก่ทายาทของชาวจีนที่เดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นเวลานาน และได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม China Annual Conference & Expo for International Education 2024 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หารือสถาบัน6 CEAIE 27 3 2567 horz

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกมิติ โดยในมิติด้านอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะผลักดันความร่วมมืออาชีวศึกษาทวิภาคีไทย-จีน และส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น โดยจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการประสานในรายละเอียดของโครงการหรือรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกันต่อไป

สรุป/เรียบเรียง : พัทธดนย์ หลงปาน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มีนาคม 2567