Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว พ.ศ. 2567

เฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว 26 4 2567

          เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว พ.ศ. 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศ ไทยโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานร่วม โดยในงานประกอบด้วยพิธีถวายบายศรี
งานเลี้ยงอาหารค่ำ และรายการแสดงศิลปะ อาทิ การแสดงฟ้อนหมู่ “ชีวิตใหม่ชาวม้ง” การขับร้องเพลงกึมมุ การแสดงฟ้อน “สาวพวนม่วนชื่น” การแสดงกายกรรม “เลื่อนลอยเตะชาม” และการฟ้อนรำและขับร้องหมู่ เพลง “แววคำทูลลาว” เป็นต้น

          ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ นายสุลิสัก สุลิทอน อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว พ.ศ. 2567

          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ได้จัดเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว เป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งคล้ายคลึงกับประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

สรุปและเรียบเรียง : เอกปัญญา ปิยสถิตย์
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 เมษายน 2567